Anna Espías

AVÍS LEGAL

Aquest lloc web (annaespias.com) és propietat d’Anna Espías Serra.

L’accés a aquest lloc web comporta l’acceptació d’aquest avís legal i permet a l’usuari utilitzar el lloc web per obtenir informació sobre els serveis jurídics que s’ofereixen.

I. Identificació del titular i prestador dels serveis d’aquest lloc web:

En compliment del deure d´informació general que exigeix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es proporciona la informació següent:

 1. Nom o Denominació Social del titular: Anna Espías Serra.
 2. NIF: 46771367-Q.
 3. Adreça professional: Via Augusta, 29, 08006 – Barcelona, Espanya.
 4. Professió regulada:
  1. Pertanyent a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb número 47241.
  2. Llicenciatura en dret i màster en dret de la Facultat de Dret d’ESADE (títol expedit a Espanya).
  3. Normes professionals aplicables a l´exercici de la professió d´advocat. Aquestes normes estan publicades als Diaris Oficials corresponents (“Diari Oficial de la Unió Europea”, “Butlletí Oficial de l’Estat” i “Butlletins Autonòmics”) i se’n pot conèixer el contingut vigent accedint al lloc web “www.boe.es“.
   1. Normativa Europea:
    1. Codi Deontològic del Consell dels Col·legis d’Advocats de la Comunitat Europea, de 31 de gener del 2008.
    2. Directiva 89/48/CEE del Consell, relativa a un sistema general de reconeixement dels títols d´ensenyament superior que sancionen formacions professionals d´una durada mínima de tres anys DO L 19, de 24.1.1989.
    3. Directiva 98/5/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer, destinada a facilitar l’exercici permanent de la professió d’advocat a un Estat membre diferent d’aquell en què s’hagi obtingut el títol, DOUE núm. 77, de 14.3.1998.
    4. Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2006 relativa als serveis al mercat interior.
    5. Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
   2. Normativa Estatal:
    1. Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals (BOE núm. 40, de 15 de febrer de 1974).
    2. Llei 17/2009, del 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
    3. Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per adaptar-la a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (Llei Òmnibus).
    4. Llei 2/2007, del 15 de març, de societats professionals.
    5. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
    6. Reial decret 1331/2006, de 17 de novembre, de regulació de la relació laboral de caràcter especial dels advocats que presten serveis en despatxos d’advocats individuals i col·lectius.
    7. Llei 34/2006, del 30 d’octubre, d’accés a les professions d’advocats i procuradors dels tribunals.
    8. Reial Decret 936/2001 de Transposició de la Directiva 98/5, del 3 d’agost, que regula l’exercici permanent a Espanya de la professió d’advocat amb títol professional obtingut en un altre estat membre de la Unió Europea.
    9. Llei 1/1996, de 10 de gener, d´assistència jurídica gratuïta.
    10. Reial Decret 135/2021, de 2 de març, pel qual s’aprova l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola.
    11. Codi Deontològic, aprovat pel Ple del Consell General de l’Advocacia Espanyola el 6 de març del 2019.
    12. Reglament de procediment disciplinari, aprovat al ple del CGAE de 27 de febrer de 2009.
   3. Normativa Catalana:
    1. Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.
    2. Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior (Capítol 6, serveis professionals).
    3. Decret 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions d’assistència jurídica gratuïta, regulació del procediment per al reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta i de la subvenció per a les actuacions professionals dels advocats i els procuradors a Catalunya.
    4. Normativa de l’Advocacia Catalana. DOGC núm. 7799 del 30 de gener del 2019.
    5. Reglament per a l’homologació de les pràctiques d’iniciació a la professió d’advocat i de les escoles de pràctica jurídica. DOGC núm. 4310 de 27 de gener del 2005.
    6. RESOLUCIÓ JUS/2137/2012, de 28 de setembre, per la qual, havent comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament de les especialitats en l’exercici de l’advocacia reconegudes pel Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya. DOGC 22 d’octubre del 2012.
    7. RESOLUCIÓ JUS/2138/2012, de 28 de setembre, per la qual, havent comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament de formació en l’exercici de l’advocacia reconegudes del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya. DOGC 22 d’octubre del 2012.
 
II. Ús d’aquest lloc web

Aquest lloc web és lliure i gratuït; i amb caràcter general, no exigeix prèvia subscripció o registre. No obstant això, per tal de complir amb l’article 16.3 del Reial Decret 135/2021, de 2 de març, pel qual s’aprova l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola, només es permet a l’usuari enviar missatges i fer consultes a través d’aquest lloc web previ emplenament de les seves dades personals a les corresponents caselles del formulari de contacte.

L’usuari es compromet a fer ús d’aquest lloc web, els seus continguts i serveis, d’acord amb aquest Avís Legal, la legislació aplicable, els bons costums i els principis generals de dret.

III. Propietat Intel·lectual i/o Industrial

Aquest lloc web i el seu contingut (disseny, textos, imatges, signes distintius, etc) són propietat d’Anna Espías Serra i, si escau, del titular de la llicència respectiva; i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas, l’accés a aquest lloc web suposa la cessió a l’usuari dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre aquest i/o els seus continguts.

IV. Legislació i Jurisdicció aplicable:

L’accés i l’ús d’aquest lloc web es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia entre l’usuari i la propietària d’aquest lloc web serà resolta pels jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya) amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.

V. Actualitzacions

Advertim que aquest Avís Legal, la Política de Privacitat i la Política de Cookies poden ser actualitzades; per tant, es recomana encaridament a l’usuari el revisar sempre els textos indicats per assegurar-se que està d’acord amb els eventuals canvis.

La propietària d’aquest lloc web s’esforça per adoptar les mesures tècniques i tecnològiques necessàries per disposar d’un manteniment òptim i procurar-ne l’actualització. Això no obstant, no es garanteix a l’usuari la completa disponibilitat i continuïtat d’accés ni l’actualització permanent del contingut. Així mateix, la propietària s’eximeix de tota responsabilitat pel que fa a la presència potencial de virus o d´altres elements nocius.

Contacte

+34 93 595 20 71

info@annaespias.com

De dilluns a divendres

de 9:00 a 19:30

Adreça

Vía Augusta 29, 08006, Barcelona, Espanya

Avís Legal / Política de Privacitat / Política de Cookies© 2023 Anna Espías Serra / Tots els drets reservats